Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w czasie występowania COVID-19 (produkty rolne i spożywcze)

Co to jest postępowanie wyjaśniające?

01. Na czym polega postępowanie wyjaśniające i ile trwa?
Prowadzenie postępowańPostępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu (a nie na żądanie przedsiębiorcy), jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Prowadzone jest w celu wstępnego ustalenia, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania właściwego.

W jego ramach wstępnie oceniane będzie w szczególności:

  • czy istnieje przewaga kontraktowa i czy dochodzi do jej nieuczciwego wykorzystywania,
  • czy faktycznie dochodzi do działań zarzucanych przedsiębiorcy i czy mogą być przejawem naruszenia ustawy,
  • jaki jest potencjalny krąg podmiotów dotkniętych praktyką,

Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w terminie 4 miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony.

Art. 6, 7 i 10 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

02. Czy zawsze najpierw wszczynane jest postępowanie wyjaśniające?
UOKiK nie ma obowiązku prowadzenia postępowania wyjaśniającego – postępowanie właściwe można wszcząć bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W praktyce jednak w zdecydowanej większości spraw postępowanie właściwe będzie poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania ustawy.

03. Jak jest różnica pomiędzy postępowaniem wyjaśniającym a wystąpieniem do przedsiębiorcy?
W toku postępowania wyjaśniającego UOKiK gromadzi materiał, aby ustalić, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, uzasadniające wszczęcie postępowania właściwego.

Natomiast wystąpienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową będzie kierowane do przedsiębiorcy w sytuacji, gdy określone zachowanie może stanowić tę praktykę. UOKiK będzie przedstawiał przedsiębiorcy potencjalną kwalifikację podejmowanych przez przedsiębiorcę działań oraz wzywał do zajęcia stanowiska.

Wystąpienie do przedsiębiorcy umożliwia jego adresatowi zmianę praktyki i w ten sposób uniknięcie postępowania, ale też daje szansę na przedstawienie argumentów uzasadniających tę praktykę, co z kolei może spowodować, że UOKiK uzna ją za legalną.

Przedsiębiorca nie musi odnosić się do tego wezwania. Jednak brak wyjaśnień z jego strony może spowodować, że UOKiK uzna za konieczne wszczęcie postępowania.

Wystąpienie do przedsiębiorcy zwykle kierowane jest w sprawach mniejszej wagi, jeżeli uzasadnione jest przypuszczenie, że będzie to skutkowało wyeliminowaniem praktyki. Jeżeli okaże się nieskuteczne – możliwe jest oczywiście wszczęcie postępowania i wydanie decyzji.

Art. 10 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi


Do pobrania

Zebrane pytania i odpowiedzi (format: .pdf, rozmiar: 561 KB)