Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w czasie występowania COVID-19 (produkty rolne i spożywcze)

Jak wnieść odwołanie?

1. W jakim czasie i gdzie przedsiębiorca, wobec którego toczyło się postępowanie, może złożyć odwołanie?
Przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji UOKiK do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do UOKiK, który przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu.

Art. 29 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

2. Jak wygląda rozpatrywanie odwołania przez UOKiK?
W przypadku wniesienia odwołania przez przedsiębiorcę, wobec którego toczyło się postępowanie, działania UOKiK mogą wyglądać następująco:

  1. Urząd może przeprowadzić dodatkowe czynności w celu wyjaśnienia zarzutów;
  2. jeżeli odwołanie zostanie uznane za:
    • słuszne – Urząd może uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części; informuje o tym wówczas przedsiębiorcę i wydaje nową decyzję (od tej decyzji przedsiębiorca również ma prawo się odwołać);
    • niesłuszne – Urząd przekazuje odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

Art. 29 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi


Do pobrania

Zebrane pytania i odpowiedzi (format: .pdf, rozmiar: 561 KB)