Zgłoś nieuczciwego kontrahenta
przez e-formularz

Co to jest?


Przewaga kontraktowa występuje w przypadku znaczącej dysproporcji potencjałów ekonomicznych pomiędzy dostawcą a nabywcą produktów rolnych lub spożywczych.

Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo go narusza. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

Niezależnie od powyższego, w ustawie wskazane zostały konkretne praktyki, których stosowanie jest bezwzględnie zakazane (tzw. praktyki „czarne”), jak również te dozwolone pod wyraźnie określonymi warunkami (tzw. praktyki „szare”). W odniesieniu do tych praktyk nie ma konieczności badania czy są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażają istotnemu interesowi drugiej strony albo naruszają taki interes.

Kto może zgłosić?


Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może złożyć każdy kto posiada wiedzę na temat takich praktyk. Może to być dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych bezpośrednio pokrzywdzony przez praktyki, ale również inna osoba lub podmiot, które zaobserwowały naruszenie prawa lub dowiedziały się o nim w sposób pośredni.

Dane zawarte w zawiadomieniu podlegają ochronie i nie są ujawniane, chyba że zawiadamiający wyraźnie się na to zgodzi.

Wiele informacji o praktykach rynkowych posiadają organizacje zrzeszające przedsiębiorców i one również mogą w imieniu swoich członków składać zawiadomienia do UOKiK.

Gdzie zgłosić?


Do UOKiK – każdy, kto chce chronić interes publiczny, czyli interes ekonomiczny potencjalnie wielu podmiotów działających na danym rynku, może złożyć zawiadomienie do Urzędu:

  • uprawnienie to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i obejmuje wyłącznie branżę rolno-spożywczą,
  • wszczęcie postępowania nie jest obligatoryjne,
  • na podmiot stosujący zakazane praktyki może zostać nałożona kara płatna do budżetu państwa.

Jak zgłosić do UOKiK?

1. formalne zawiadomienia:

· pisemnie na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Przewagi Kontraktowej
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
· za pomocą systemu ePUAP

2. sygnały o nieprawidłowościach:

· formularz online
· e-mail: przewaga@uokik.gov.pl

Do sądu – podmiot, który chce chronić interes indywidualny, może dochodzić swoich praw i wystąpić z powództwem do sądu cywilnego:

  • możliwość ta dotyczy przedsiębiorców działających w każdej branży,
  • wszczęcie postępowania jest obligatoryjne,
  • poszkodowany ma szansę na zaspokojenie swojego roszczenia.

Do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa – rolnik, który nie ma pisemnej umowy z kontrahentem lub gdy umowa ta nie spełnia określonych wymogów, może zawiadomić KOWR: