Co to jest postępowanie wyjaśniające?


1. Na czym polega postępowanie wyjaśniające i ile trwa?
Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu (a nie na żądanie przedsiębiorcy), jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Prowadzone jest m.in. w celu wstępnego ustalenia, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania właściwego.

W ramach postępowania wyjaśniającego wstępnej ocenie poddane zostanie w szczególności:

  • czy istnieje przewaga kontraktowa i czy dochodzi do jej nieuczciwego wykorzystywania,
  • czy faktycznie dochodzi do podejmowania zarzucanych działań i czy mogą być przejawem naruszenia ustawy,
  • jaki jest potencjalny krąg podmiotów dotkniętych praktyką.

Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się w terminie 4 miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

Art. 14 ust. 1 i 14 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

2. Czy zawsze najpierw wszczynane jest postępowanie wyjaśniające?
Prezes UOKiK nie ma obowiązku prowadzenia postępowania wyjaśniającego – postępowanie właściwe można wszcząć bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W praktyce jednak w zdecydowanej większości spraw postępowanie właściwe będzie poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

3. Jaka jest różnica pomiędzy postępowaniem wyjaśniającym a tzw. wystąpieniem miękkim?
W toku postępowania wyjaśniającego UOKiK gromadzi materiał, aby ustalić, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, uzasadniające wszczęcie postępowania właściwego.

Natomiast wystąpienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową będzie kierowane w sytuacji, gdy określone zachowanie może stanowić tę praktykę. Prezes UOKiK będzie przedstawiał adresatowi wystąpienia potencjalną kwalifikację podejmowanych przez niego działań oraz wzywał do zajęcia stanowiska.

Wystąpienie miękkie umożliwia jego adresatowi zmianę praktyki i w ten sposób uniknięcie postępowania, ale też daje szansę na przedstawienie argumentów uzasadniających tę praktykę, co z kolei może spowodować, że Prezes UOKiK uzna ją za legalną.

Adresat wystąpienia nie musi się do niego odnosić. Jednak brak wyjaśnień z jego strony może spowodować, że Prezes UOKiK uzna za konieczne wszczęcie postępowania.

Wystąpienie miękkie zwykle kierowane jest w sprawach mniejszej wagi, jeżeli uzasadnione jest przypuszczenie, że będzie to skutkowało wyeliminowaniem praktyki. Jeżeli okaże się nieskuteczne – możliwe jest oczywiście wszczęcie postępowania i wydanie decyzji.

Art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 1 oraz art. 16 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Zagadnienia ogólne

Jak zgłosić zawiadomienie?

Na czym polega postępowanie właściwe. Jakie są kary?

Jak wnieść odwołanie?

Wejście w życie ustawy i okres przejściowy