Jak wnieść odwołanie?


1. W jakim czasie i gdzie przedsiębiorca lub inny podmiot, wobec którego toczyło się postępowanie, może złożyć odwołanie?

Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do sądu za pośrednictwem Prezesa UOKiK, który przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu.

Art. 37 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

2. Jak wygląda rozpatrzenie odwołania przez Prezesa UOKiK?

W przypadku wniesienia odwołania przez podmiot, wobec którego toczyło się postępowanie, działania Prezesa UOKiK mogą wyglądać następująco:

  1. Urząd może przeprowadzić dodatkowe czynności w celu wyjaśnienia zarzutów;
  2. jeżeli odwołanie zostanie uznane za:
    1. słuszne – Prezes Urzędu może uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części; informuje o tym wówczas stronę i wydaje nową decyzję (od tej decyzji strona również ma prawo się odwołać);
    2. niesłuszne – Prezes Urzędu przekazuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

Art. 37 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w zw. z art. 81 ust. 2-5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zagadnienia ogólne

Jak zgłosić zawiadomienie?

Co to jest postępowanie wyjaśniające?

Na czym polega postępowanie właściwe. Jakie są kary?

Wejście w życie ustawy i okres przejściowy