Zmiana ustawy


23 grudnia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59).

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone nową ustawą:

  • zwiększenie liczby praktyk wprost nazwanych i zakazanych w ustawie (z 4 do 16) – w większej niż dotychczas mierze odnoszą się one do praktyk sieci handlowych;
  • rozróżnienie praktyk bezwzględnie i względnie zakazanych (tzw. praktyk „czarnych” i „szarych”);
  • wprost wyrażony zakaz stosowania nieuzgodnionych wcześniej rabatów retroaktywnych lub innych nieumówionych potrąceń z ceny dostawy produktów;
  • rozszerzenie definicji „produktu rolnego lub spożywczego” – objęcie nowych sektorów rynku rolno-spożywczego, m.in. pasz, nasion, kwiatów;
  • wprowadzenie progów obrotowych, których przekroczenie powoduje powstanie domniemania istnienia przewagi kontraktowej;
  • objęcie zakresem ustawy również umów zawieranych przez spółdzielnie i grupy producenckie z ich członkami;
  • wprowadzenie procedury dobrowolnego poddania się karze, umożliwiającej obniżenie kary do 50%;
  • możliwość wydania przez Prezesa UOKiK decyzji tymczasowej;
  • uprawnienie Prezesa UOKiK do przedstawiania przed sądem istotnego poglądu w indywidualnych sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk (IPWS);
  • doprecyzowanie warunków udziału organów kontroli państwowej i Policji w kontrolach prowadzonych przez UOKiK.